Nordisk Forening for Barnemishandling og OmsorgssviktNordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt står som hovedarrangør for konferansen.

Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt (NFBO) ble etablert den 26. mai 1998 under en konferanse i København med samme tema. Foreningen skal fremme nordisk samarbeid og erfaringsutveksling mellom dem som arbeider med barn som utsettes for psykisk og fysisk mishandling, seksuelle overgrep eller annen form for omsorgssvikt. Foreningen er tverrfaglig og henvender seg til dem som gjennom deres arbeid direkte eller indirekte kommer i kontakt med målgruppen. Dette gjelder også ansatte eller medlemmer i organisasjoner som arbeider med barn. Foreningens virksomhet er basert på FN’s konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen).

 

Medarrangører:

 

 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Våre hovedoppgaver er:

Forskning og utviklingsarbeid og Formidling; undervisning, veiledning og rådgivning.

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – region vest (RVTS Vest) dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 20 tilsette fordelt i tre team som jobb ar med flyktningehelse og tvungen migrasjon, vald- og seksuelle overgrep, og sjølvmordsførebygging. Oppgåva vår er å samordne og styrke kompetansen på disse problemområda gjennom konsultasjon, undervising og nettverksbygging.

Statens Barnehus Bergen ble åpnet i november 2007, og dekker fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland. Statens Barnehus Bergen har en intensjon om å være et kompetansehus for barn og ungdom utsatt for vold, seksuelle overgrep, vitne til vold, seksuelle overgrep og kjønnslemlestelse.